Blog

Camera Națională a Cărții a făcut totalurile pentru anul editorial 2016.
Editorii din Republica Moldova au publicat: 2550 de titluri într-un tiraj total de peste 30 de milioane de exemplare.
Top 10 cei mai mari editori basarabeni în 2016 (după numărul de titluri):

 1. Universitatea de Stat din Moldova: 125 de titluri în 11,2 mii exemplare (90 exemplare/titlu)
 2. Editura Arc: 112 de titluri în 420,8 mii exemplare (3700 exemplare/titlu)
 3. Editura Pontos: 97 de titluri în 23,1 mii exemplare (240 exemplare/titlu)
 4. Editura Cartier: 83 de titluri în 125,2 mii exemplare (1500 exemplare/titlu)
 5. Universitatea Tehnică din Moldova: 63 de titluri în 3,7 mii exemplare (60 exemplare/titlu)
 6. Editura Prut Internațional: 47 de titluri în 8,1 mii exemplare (170 exemplare/titlu. Notă: Editura Prut Internațional prezintă CNC doar pentru unele titluri tirajul)
 7. IEP Știința: 45 de titluri în 346,1 mii exemplare (7700 exemplare/titlu)
 8. ASEM: 44 de titluri în 4,9 mii exemplare (110 exemplare/titlu)
 9. Editura Universul: 33 de titluri în 54,6 mii exemplare (1650 exemplare/titlu)
 10. ULIM: 30 de titluri în 2,1 mii exemplare (70 exemplare/titlu)

Raportul complet este publicat, ca în fiecare an, prin bunăvoința și acceptul Valentinei Chitoroagă, director general CNC.

Rezumat: În articol se aduc date statistice ce reprezintă o imagine de ansamblu a producţiei editoriale din Republica Moldova în anul 2016. Sunt incluse date, tabele statistice cu privire la domeniile ştiinţei, estimarea procentuală a industriei editoriale, limbile de publicare ale documentelor. Datele statistice în baza cărora a fost realizată analiza, au fost preluate din rapoartele statistice naţionale ale Camerei Naţionale a Cărţi din Republica Moldova, instituţie fondată la 1 iunie 1957, care exercită funcţiile unei agenţii bibliografice naţionale – controlul bibliografic naţional, elaborarea bibliografiei naţionale, Agenţie Naţională ISBN-ISMN-ISSN, CIP, Centru Depozit Legal.
Cuvinte-cheie: producţie editorială, statistică editorială, editori, structuri editoriale, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, ISBN, ISMN, ISSN, CIP, Depozit Legal.
 
Summary: The article provides statistical information, which represents an overview of publishing products in Moldova in 2016. It includes data, statistical tables within the divisions of science, the percentage analysis of the publishing industry and the language of the printed documents. Statistical data, which served for analyze, were taken from national statistical reports of the National Book Chamber of Moldova, an institution that was founded on June 1, 1957, and carries out the functions of the national bibliographic agencies – national bibliographic control, elaboration of national bibliography, ISBN-ISMN-ISSN National Agency, CIP, Legal Deposit Centre.
Keywords: printed production, publishing statistics, editors, publisher’s structure, National Book Chamber of Moldova, ISBN, ISMN, ISSN, CIP, Legal Deposit.
 
Dezvoltarea competențelor informaționale ale Camerei Naționale a Cărții (CNC), ca producător și furnizor de date și informații statistice editoriale, a dus la creșterea gradului de vizibilitate şi utilitate a rapoartelor şi informațiilor statistice în vederea fluidizării procesului editorial-statistic naţional.
Elaborarea informațiilor statistice privind industria editorială, cât și diseminarea rezultatelor definitive, a fost și este una dintre prioritățile activității Camerei Naționale a Cărții. Prin datele și informațiile statistice furnizate întregului spectru de utilizatori (editori, bibliotecari, cercetători etc.), CNC și-a demonstrat importanța, contribuind la susținerea informațională a procesului editorial național.
Indicatorii statistici din prezentul studiu/analiză sunt raportați la datele Camerei Naționale a Cărții, care funcționează conform Legii cu privire la activitatea editorială, fiind preluați din rapoartele statistice naționale ale CNC.
Anul de raportare 2016 se referă la datele înregistrării documentelor în Depozitul Legal al CNC.
În numărul cărților şi broșurilor editate, intrate în Depozitul Legal, se reflectă activitatea de producție editorială, acestea cuprinzând publicațiile apărute pe întreg teritoriul Republicii Moldova, realizate de editurile de stat şi particulare, centrele editoriale ale instituțiilor de învățământ superior, centrele de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative cu activitate editorială.
Ca unitate de înregistrare s-a luat fiecare carte, broșură, volum, fiecare număr de revistă, ziar etc. Evidența statistică se efectuează pentru fiecare publicație în parte, pe principiul de visu, adică “pe viu”, folosind date reale, nu doar cifre din rapoartele anuale ale editorilor.
Cartea este o publicație neperiodică având cel puțin 49 pagini. Broșura este o publicație neperiodică care conține între 5 si 48 pagini.
Elementele componente înregistrate sunt: titlu (publicație) – unitatea de măsură a numărului de publicații ce se editează sau se publică, prezentat sub forma unui volum de sine stătător din punct de vedere tipografic; în cazul ziarelor şi revistelor se consideră ca titlu separat toate denumirile ziarelor şi revistelor; tiraj – numărul exemplarelor în care s-a tipărit o carte, o broșură, un ziar sau revistă, sau orice alt document.
În anul 2016, în Republica Moldova au activat circa 195 de editori, incluzând editori și firme editoriale, indiferent de mărimea şi forma lor de proprietate. Indicatorii statistici au fost mai mici decât în anul 2015. Pe parcursul anului raportat au fost înregistrate 2550 titluri de cărți și broșuri față de 2700 în anul 2015, declinul fiind de 5,5%.
Industria de carte în anul 2016 s-a aflat în scădere, mai precis cu 150 de titluri mai puțin față de titlurile apărute în anul 2015.
Deși în scădere, producția editorială se poziționează, putem zice constant, după cum reiese și din tab. 1:
Tabelul Nr 1
Ponderea editării cărților și broșurilor
în RM în anii 2011-2016
 

Cărți și broșuri 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 2470 2724 2685 2724 2700 2550
dintre care în limbile:
·         română 1730 1875 1861 1826 1811 1730
·         rusă 319 383 373 375 345 345
·         alte limbi 421 466 451 523 544 475

În tab. 2 este redată estimarea procentuală a editării cărților și broșurilor în 2016 faţă de anul 2015. Numărul total de titluri scoase a fost mai mic decât în 2015, iar a tirajului mai mare.
Tabelul Nr 2
Estimarea procentuală a editării cărților și broșurilor
în anii 2015-2016
 

Numărul de cărți și broșuri
(titluri)
2016 2015 %
Total 2550 2 700 – 5,5
Tiraj total (mii ex.) 2 303,2 2210,8 4,1

În ceea ce privește producția de carte, numărul de titluri a scăzut cu 5,5%, iar numărul de exemplare a înregistrat o creștere de 4,1%.
Evoluția producției editoriale naționale în anul 2016 în funcție de domeniul editorial și limba de publicare a fost următoarea:
Tabelul Nr 3
Editarea cărților și broșurilor în anul 2016
în funcție de domeniul editorial și limba de publicare
 

Domenii editoriale Numărul cărților și broșurilor (titluri) Tiraj, mii ex.
Total din care în limbile: Total din care în limbile:
Română Rusă Alte Română Rusă
Total 2 550 1 730 345 475 2 303,2 1 698,0 382,1
1.Ştiinţe sociale. Politică. Economie 816 525 131 160 565,4 360,1 161,3
2. Ştiințe naturale 208 156 24 28 263,8 211,3 40,3
inclusiv:
a)        biblioteconomie 19 17 2 1,8 1,8
b)       bibliografie 38 20 18 3,1 2,1
3. Ştiințe tehnice 119 77 18 24 61,1 42,8 9,8
4. Ştiințe agricole 52 34 9 9 55,3 37,1 15,3
5. Medicină. Sport 149 107 18 24 41,1 26,6 6,4
6. Ştiințe filologice. Artă 307 191 32 84 619,3 415,0 90,7
7. Învățământ. Cultură 327 223 47 57 237,0 187,7 37,7
inclusiv:
a)        cultură 8 3 2 3 1,7 0,8 0,3
b)       învățământ superior 63 44 14 5 12,3 5,4 6,4
c)        învățământ de cultură generală 93 62 12 19 77,9 61,9 10,4
8. Lingvistică. Literatură artistică 326 238 49 39 123,9 104,4 12,0
9. Literatură pentru copii 199 175 17 7 330,8 312,5 8,6
10. Literatură cu caracter universal 47 4 43 5,5 0,5

 
Asupra datelor prezentate în tab. 3, putem face câteva comentarii pe care nu le considerăm lipsite de interes. Astfel, din cele 10 categorii de domenii, 816 titluri de carte aparțin domeniului social, economic, politic – domeniu cu cel mai ridicat indice de vizibilitate; următorul domeniu în clasament este învățământul cu 327 de titluri; pe locul trei s-a situat literatura artistică cu 326 de titluri; după care urmează științele filologice și arta cu 307 titluri; științele naturale cu 208 titluri; literatura pentru copii – 199 titluri, medicina și sportul cu 149 de titluri; științele tehnice cu 119 titluri.
Tabelul Nr 4
Anul editorial 2016 în funcție de destinația funcțională a publicațiilor
 

Destinaţia
funcţională
Numărul cărților și broșurilor (titluri) Tiraj, mii ex.
Total din care în limbile: Total din care în limbile:
Română Rusă Alte Română Rusă Alte
2 550 1 730 345 475 2 303,2 1 698,0 382,1 223,1
1. Ştiințifice 385 163 38 184 66,0 30,1 7,1 28,8
2.Ştiințifico-populare 393 258 58 77 158,5 91,6 36,7 30,2
3. Oficiale 41 24 1 16 20,6 10,7 0,3 9,6
4. Normative de producţie 19 10 2 7 4,7 3,2 0,3 1,2
5. Manuale și lucrări didactice 957 707 147 103 1 282,7 958,9 206,6 117,2
6.Literar-artistice 326 238 49 39 123,9 104,4 12,0 7,5
7.Pentru copii și adolescenți 199 175 17 7 330,8 312,5 8,6 9,7
inclusiv:
științifico-cognitive 36 33 3 75,5 68,1 7,4
enciclopedii pentru copii și adolescenți 11 8 3 31,0 23,0 8,0
8. Religioase 58 38 16 4 188,8 105,0 83,4 0,4
9. Informative și de reclamă 30 11 1 18 13,9 3,5 1,5 8,9
10. Enciclopedii, lucrări de referință 112 82 11 19 99,1 66,1 23,5 9,5
11. Lucrări practice de producție 30 24 5 1 14,2 12,0 2,1 0,1

Manualele, lucrările didactice au avut un număr de 957 de titluri, estimate la 37% din numărul total de titluri; cartea științifico-populară – 393 titluri, respectiv 15,4%; științifică – 385 titluri, respectiv 15%; literar-artistică – 326 titluri, respectiv 13%, însumează un număr mai mult de jumătate din numărul total de apariții, atât a titlurilor cât și a tirajului. Așadar, cartea științifică, academică şi literar-artistică – principalii indicatori cantitativi din totalul produsului editorial, este în dinamică, fiind scoase 1735 titluri din numărul total.
Tabelul Nr 5
Producția de carte 2016 în procente
în funcție de numărul de titluri și tiraj

Domeniu Nr de
titluri
Tiraj
(mii ex.)
Nr de titluri
în %
Tiraj
în %
TOTAL 2550 2 303,2 100% 100%
Ştiinţe social-politice și social-economice 816 565,4 32,0 24,5
Științe naturale 208 263,8 8,1 11,4
Ştiinţe tehnice 119 61,1 4,6 2,6
Ştiinţe agricole 52 55,3 2,0 2,4
Ştiinţe medicale. Sport 149 41,1 5,8 2,1
Învățământ. Cultură 327 237,0 13,0 10,2
Științe filologice. Artă 307 619,3 12,0 27,0
Literatură artistică (Beletristică) 326 123,9 13,0 5,3
Literatură pentru copii 199 330,8 8,0 14,3
Literatură cu caracter universal 47 5,5 1,8 0,2

Tab. 5 reflectă: ştiinţele social-politice și social-economice au fost în scădere cu 10 titluri față de anul 2015 și constituie 32% din volumul total al titlurilor. Învățământul şi literatura artistică au o pondere a câte 13%, iar științele filologice și arta – 12%.
Domeniul tehnic, agricol, medical a constituit 320 de titluri sau 12,4%, cu 8,2% (391 titluri) mai puțin faţă de anul 2015. Cărțile pentru copii (povești, basme, cărți interactive) și tineret de asemenea au fost în scădere cu 62 de titluri sau cu 7,6% mai puțin ca în anul 2015.
În tab. 6 sunt expuși indicii cantitativi a titlurilor de carte scoase de editorii naționali, grupați pe structuri editoriale.
Tabelul Nr 6
Distribuția cărților și broșurilor pe structuri editoriale în anul 2016

Nr Editori Nr de cărți și broșuri (titluri) Tiraj
(mii ex.)
Nr de cărți și broșuri
în %
1. Edituri de stat: 89 418,90 3,49
2. Editori/Instituții de învățământ superior de stat 420 39,70 16,47
3. Editori/Instituții de învățământ superior private 91 8,80 3,57
4. Editori/Edituri private 844 1225,40 33,10
5. Editori/Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative cu activitate editorială 218 232,00 8,55
6. Cărți apărute fără indicarea numelui editorului 859 375,50 34,47
7. Editor/tipografie 29 2,90 0,35
TOTAL 2550 2 303,20 100,00

Cărţi şi broşuri
 editate de  structurile  editoriale din Republica Moldova
în anul 2016

Nr Editori Nr de titluri Tiraj (mii ex.) Coli de tipar imprimate (mii ex.) Nr de cărţi şi broşuri în %
I Edituri de stat: 89 418,9 7 030,9 3,49%
1 Cartea Moldovei 1 0,04%
2 Lumina 10 18,2 476,3 0,39%
3 Ştiinţa 45 346,1 5 985,8 1,76%
4 Universul 33 54,6 568,8 1,29%
II Editori/Centre editoriale  ale instituţiilor de învăţământ superior de stat 420 39,7 845,7 16,47%
5 AAP (Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova) 2 0,1 0,1 0,08%
6 Academia “Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova 6 0,6 13,3 0,24%
7 Academia Militară “Alexandru cel Bun” 4 0,4 5,2 0,16%
8 AMTAP (Academia de Teatru, Muzică şi Arte Plastice) 10 0,4 2,3 0,39%
9 ASEM (Academia de Studii Economice) 44 4,9 86,2 1,73%
10 UASM (Universitatea Agrară de Stat) 9 0,7 15,9 0,35%
11 UAŞM (Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei) 13 0,9 10,2 0,51%
12 UPS “Ion Creangă” (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”) 4 0,3 6,6 0,16%
13 US “Alecu Russo” din Bălţi (Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi) 20 1,4 34,7 0,78%
14 US Cahul (Universitatea de Stat “B. P. Hasdeu” din Cahul) 5 0,8 16,5 0,20%
15 US Comrat (Universitatea de Stat din Comrat) 29 2,5 95,5 1,14%
16 US Taraclia (Universitatea de Stat din Taraclia) 1 0,1 2,5 0,04%
17 US Tiraspol (Universitatea de Stat din Tiraspol (sediul la Chişinău) 17 1,2 18,1 0,67%
18 US Tiraspol (Transnistria) Universitatea de Stat din Tiraspol) 27 3,9 97,0 1,06%
19 USEFS (Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport) 14 2,9 119,2 0,55%
20 USM (Universitatea de Stat din Moldova) 125 11,2 232,6 4,90%
21 Medicina (Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu”) 27 3,7 54,3 1,06%
22 UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) 63 3,7 35,5 2,47%
III Editori/ Centre editoriale  ale instituţiilor de învăţământ superior private 91 8,8 155,0 3,57%
23 ATIC (Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii) 8 1,7 34,7 0,31%
24 IRIM (Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova) 9 0,5 9,6 0,35%
25 UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova) 8 0,8 30,3 0,31%
26 ULIM (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova) 30 2,1 30,3 1,18%
27 USEM (Universitatea de Studii Europene) 22 2,3 26,6 0,86%
28 USPEE (Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene “Constantin Stere” ) 5 0,6 8,7 0,20%
29 Universitatea Populară 2 0,1 0,7 0,08%
30 Universitatea Slavonă 7 0,7 14,1 0,27%
IV Editori/Edituri private 844 1 225,4 14 235,3 33,10%
31 3D Reality 6 7,6 17,7 0,24%
32 A.V.I.T. PUBL 13 42,0 62,9 0,51%
33 Adiabata 1 0,04%
34 Ancestrala 2 0,6 3,5 0,08%
35 Angelus 5 6,5 169,7 0,20%
36 Arc 112 420,8 5 395,7 4,39%
37 Aviprint Prim 1 1,5 19,5 0,04%
38 Balacron 4 6,7 58,3 0,16%
39 Baştina -Radog 1 0,04%
40 Bejuc-Iovu 8 24,0 15,3 0,31%
41 Biblion 18 78,0 410,8 0,71%
42 Bestseller 4 7,5 173,0 0,16%
43 Biotehdesign 5 0,7 14,5 0,20%
44 Bons Offices 15 11,7 72,6 0,59%
45 Camno-Grup 1 0,04%
46 Cartdidact 4 1,0 29,4 0,16%
47 Cartea SA 3 9,0 8,4 0,12%
48 Cartea Juridică 4 0,7 22,8 0,16%
49 Cartier 83 125,2 2 043,9 3,25%
50 Casa Imago 1 0,5 18,8 0,04%
51 Civitas 12 17,5 85,5 0,47%
52 Cu drag SC 7 2,2 61,9 0,27%
53 Cuvântul-ABC 9 1,1 22,6 0,35%
54 Design Arhitectură şi Stil 1 3,0 154,1 0,04%
55 Didactic Media Studio 1 0,3 0,6 0,04%
56 Didactica Pro 6 4,8 74,5 0,24%
57 Dira-AP 1 0,5 8,7 0,04%
58 Dorinţa 14 7,0 0,55%
59 Editura pentru Literatură şi Artă 5 1,6 28,9 0,20%
60 Elan INC 1 0,1 1,4 0,04%
61 Elan Poligraf 1 3,5 45,6 0,04%
62 Energraf 2 0,2 2,3 0,08%
63 Epigraf 22 49,9 520,0 0,86%
64 Estetini 8 3,9 46,6 0,31%
65 Farmec-Lux 18 3,6 23,8 0,71%
66 Florile Dalbe 2 1,0 9,4 0,08%
67 Foxtrot 1 0,2 2,5 0,04%
68 Frontiera 1 5,0 78,7 0,04%
69 Fundaţia “Draghiştea” 9 5,3 138,2 0,35%
70 Garomond -Studio 8 0,6 5,3 0,31%
71 Grafema Libris 10 3,5 93,9 0,39%
72 Grafic Design 4 0,16%
73 Gunivas 6 2,4 109,6 0,24%
74 Impressum 8 0,3 0,9 0,31%
75 Imprint Plus 1 0,1 1,5 0,04%
76 Imprint Star 4 0,4 7,7 0,16%
77 Incercom 4 0,4 7,5 0,16%
78 Indigou Color 10 2,2 49,6 0,39%
79 Infocus 1 0,04%
80 Interprint 10 18,5 175,4 0,39%
81 Intellect Group 1 1,0 5,8 0,04%
82 Iulian (Edit-Prest) 3 10,5 21,3 0,12%
83 Iutastan 2 0,2 2,7 0,08%
84 Labirint-Cutasevici ÎI 12 1,9 85,3 0,47%
85 Lexon-Prim 6 1,3 35,4 0,24%
86 Libelula 10 50,0 150,5 0,39%
87 Licorn 1 2,0 16,7 0,04%
88 Lider Agro 1 1,5 41,5 0,04%
89 Lira 2 0,2 1,8 0,08%
90 Litera AVN 7 82,0 1 520,5 0,27%
91 Lyceum 20 40,7 478,3 0,78%
92 Marketing Plus 1 1,0 13,5 0,04%
93 Masterprint 6 0,9 3,2 0,24%
94 Media Toms 1 5,5 10,5 0,04%
95 Metrompaş 1 0,1 1,4 0,04%
96 MS Logo 1 0,1 3,3 0,04%
97 Notograf Prim 9 1,0 16,5 0,35%
98 OMCT 5 1,3 21,4 0,20%
99 Policadran 2 4,0 32,5 0,08%
100 Policolor 1 2,5 58,1 0,04%
101 Poligrafist 13 3,0 48,7 0,51%
102 Pontos 97 23,1 341,2 3,80%
103 Primex Com 2 0,3 7,0 0,08%
104 Princeps 6 1,2 49,4 0,24%
105 Print-Caro 1 0,1 1,1 0,04%
106 Print Elit 2 1,5 8,9 0,08%
107 Pro-Edit 1 1,0 3,7 0,04%
108 Pro Libra 9 3,9 65,3 0,35%
109 Prut Internaţional 47 8,1 71,3 1,84%
110 Pulsul Pieţei 1 0,04%
111 Serebia 3 2,2 20,1 0,12%
112 Silvius Libris (Sica&V ) 27 51,0 166,5 1,06%
113 Sofart Studio 1 0,5 1,3 0,04%
114 Stratum Plus PP 5 2,3 186,7 0,20%
115 Tehnica-Info 18 1,8 56,6 0,71%
116 Teo-Educaţional 7 6,5 36,7 0,27%
117 Terre de hommes 2 5,0 30,2 0,08%
118 Tesline 9 0,4 0,6 0,35%
119 Timpul 2 3,5 109,9 0,08%
120 Tipocart Print 4 0,6 2,5 0,16%
121 Tocono 4 4,7 84,5 0,16%
122 Uniprint 1 0,2 1,7 0,04%
123 Urma Ta 5 6,8 65,9 0,20%
124 Varo-Inform 2 5,3 25,6 0,08%
125 Viața ta 3 0,12%
126 Victoria Gomon 1 1,2 59,1 0,04%
127 Viţă adevărată 1 0,5 0,8 0,04%
128 Zuev Invest 4 8,0 119,0 0,16%
129 Камно 1 1,0 44,5 0,04%
V Editori/Centre de informare şi documentare ale unităţilor, ministerelor şi instituţiilor administative, cu activitate editorială 218 232 2568,2 8,55%
130 AGEPI 3 1,1 36,5 0,12%
131 Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare 1 0,1 8,1 0,04%
132 Asociaţia Culturală “Ideal” 3 0,3 2,4 0,12%
133 Asociaţia Istoricilor şi Politologilor “Pro-Moldova” 6 5,1 269,2 0,24%
134 Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie 2 30,3 223,8 0,08%
135 Aydınnık 1 2,0 6,4 0,04%
136 Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” (Institut) 6 2,4 169,6 0,24%
137 BNRM (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova) 11 0,7 8,8 0,43%
138 Camera Naţională a Cărţii din RM 13 0,4 3,3 0,51%
139 Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei “M. V. Marunevici” 3 0,5 12,0 0,12%
140 Centrul Naţional de Sănătate Publică 2 0,2 3,1 0,08%
141 Centrul pentru Educaţie Continuă 20 3,1 3,0 0,78%
142 Consiliul Europei 4 0,3 5,8 0,16%
143 Eco-Tiras (Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului) 2 1,0 37,6 0,08%
144 INCE (Institutul Naţional de Cercetări Economice) 14 2,1 35,1 0,55%
145 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM 7 1,1 16,3 0,27%
146 Institutul de Creaţie Legislativă “Lex Scripta” 1 1,2 140,1 0,04%
147 Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale 7 0,7 3,5 0,27%
148 Institutul Iudaic 1 3,0 25,1 0,04%
149 Institutul de Ecologie  şi Geografie al AŞM 1 0,2 18,1 0,04%
150 Institutul de Energetică al AŞM 1 0,1 14,9 0,04%
151 Institutul de Filologie al AŞM 4 0,3 4,7 0,16%
152 Institutul de Formare Continuă 3 1,0 38,6 0,12%
153 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM 1 0,04%
154 Institutul de Reforme Penale 1 0,3 3,5 0,04%
155 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 5 0,3 11,8 0,20%
156 IPP (Institutul de Politici Publice) 1 0,1 0,6 0,04%
157 Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) 1 0,5 6,7 0,04%
158 Institutul pentru Democraţie AO 2 10,0 67,4 0,08%
159 Învăţătorul Modern 14 1,0 11,7 0,55%
160 Liga Biblică din Moldova 2 20,0 87,2 0,08%
161 Lumina Cuvântului 2 1,3 27,7 0,08%
162 Ministerul Mediului al Republicii Moldova 4 0,3 21,2 0,16%
163 Moldpres ÎS 4 0,2 5,8 0,16%
164 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 2 0,2 0,8 0,08%
165 Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 1 0,1 1,2 0,04%
166 Societatea Ştiinţifică de Bulgaristică 1 0,2 6,3 0,04%
167 Transparency International 1 4,0 4,4 0,04%
168 Uniunea Teatrală din Moldova (UNITEM) 1 0,04%
169 Uniunea Scriitorilor Alexandr Puşkin din Moldova 4 0,8 5,6 0,16%
170 Еврейский Молодежный клуб “Haverim” 1 0,04%
Alte instituţii cu  activitate editorială 49 126,4 1 033,1 1,92%
VI Cărţi aparute fără indicarea numelui editorului 859 371,4 4 643,4 33,69%
VII Cărţi aparute cu indicarea tipografiei în calitate de editor (F.E.P. “Tipografia Centrală”, “Tipografia Reclama”, Tipografia “Valinex”, Tipografia din Bălţi SRL) 29 7,0 76,8 1,14%
 TOTAL 2550 2 303,2 29 555,3 100,00%

Datele expuse în tab. 6 ne demonstrează: 756 de titluri sau 29,6% de carte a fost editată de editurile de stat, centrele editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat și centrele de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative cu activitate editorială; 935 de titluri, sau 36,6% au fost editate de editorii privați; 859 de titluri, sau 33,6% au apărut fără indicarea numelui editorului.
În baza de date “Editori naționali” a Camerei Naționale a Cărții și în ISBN Directory: la data de 01.01.2017 erau înregistrați 385 editori, dar activi în anul 2016 au fost 195 editori.
Tabelul Nr 7
Editori, preponderent cu cel mai mare număr de titluri de carte
editate în anul 2016
 

Editori Cărți și broșuri
(titluri)
Tiraj total
(mii ex.)
Nr de cărți și broșuri
în %
Edituri de stat, Centre editorial-poligrafice ale instituțiilor de învățământ superior de stat
USM 125 11,2 4,9
UTM 63 3,7 2,4
Știința 45 346,1 1,7
ASEM 44 4,9 1,7
Universul 33 54,6 1,3
Subtotal 310 420,5 12,0
Editori particulari
Arc 112 420,8 4,4
Pontos 97 23,1 3,8
Cartier 83 125,2 3,2
Prut Internațional 47 8,1 1,4
ULIM 30 2,1 1,8
Subtotal 369 579,3 14,6
Total 679 999,8 26,6

Luând în consideraţie numărul de titluri publicate în anul 2016, pe piața cărții pe primele cinci locuri erau situați editorii: USM, Arc, Pontos, Cartier, UTM, care au publicat peste 30 titluri per/an.
Datele din tab. 7 demonstrează că editorii din top au editat mai mult de un sfert (sau 26.6%) din totalul titlurilor publicate și 43,4% din tirajul anual total.
Statistica limbilor de publicare a cărților și broșurilor în anul 2016, în RM, este redată în tab. 8:
Tabelul Nr 8
Limbile de publicare a cărților și broșurilor în anul 2016
 

Cărți și broșuri în limbile Nr de titluri Tiraj % din nr total de titluri
română 1 730 1 698,0 68,0
bulgară 6 3,9 0,3
daneză 1 0,1 0,4
engleză 105 100,4 4,0
franceză 17 4,3 0,6
găgăuză 17 12,0 0,6
germană 8 0,7 0,3
italiană 4 0,3 0,6
latină 1 0,3 0,4
rusă 345 382,1 13,0
țigănească 1 0,1 0,4
ucraineană 4 1,6 0,6
bilingve (română-rusă) 86 27,6 3,0
multilingve (text paralel în trei și mai multe limbi) 225 71,8 9,0
2 550 2 303,2 100%

Limba de publicare a cărților și broșurilor în Republica Moldova este în proporție covârșitoare cea româna – 68%, urmată la distanță de cea rusă – 13%, engleză – 4%.
Editarea de carte continuă să fie multinațională, după cum ne demonstrează datele din tab. 8, iar cărțile sunt publicate nu numai în limbile conaționalilor care locuiesc în RM, dar și în limbile majore ale comunității mondiale – engleză, franceză, rusă, această situație rămânând aproape neschimbată în ultimii zece ani.
Tabelul Nr 9
Numărul cărților și broșurilor traduse în anul 2016

Traduceri Nr de titluri Tiraj
Total 320 529,8
din care:
traduceri din română în alte limbi 87 201,7
traduceri în română din limbile popoarelor lumii 114 1698,0

Tabelul Nr 10
Caracteristici ale producției de cărți și broșuri în anul 2016
 

Gen documente Nr de
titluri
Tiraj
(mii ex.)
Numărul de titluri,
în %
Tiraj,
în %
Cărți într-un volum 1976 1710,7 77,5% 74,3%
Cărţi multivolum 574 592,5 22,5% 25,7%
TOTAL 2550 2303,2 100% 100%
Cărți legate (în copertă tare) 335 282,0 13,1% 12,2%
Cărți broșate (în copertă flexibilă) 2158 1973,6 84,6% 85,7%
Cărți în cutii, mape comune 57 47,6 2,2% 2,1%
Publicații noi (în 1-a ediție) 2348 1434,9 92,1% 62,3%
Reeditări 202 868,3 7,9% 37,7%
Într-un volum 2124 1698,9 83,3% 73,8%
Multivolum 426 604,3 16,7% 26,2%
Traduceri 320 529,8 12,5% 23,0%

Analizând specificul producției cărților și broșurilor constatăm proporțiile relativ mari, prezentând o disproporție dintre numărul de cărți – 1976, și numărul de broșuri (cu un volum mai mic de 48 de pag.) – 574; dintre cele în copertă tare – 335 titluri și cele broșate – 2158 titluri; dintre producția de titluri de carte în prima ediție – 2348 titluri și reeditări – 202, dintre cărţile într-un volum – 2124 și multivolum – 426, situație aproape neschimbată față de anul 2015.
Tabelul Nr 11
Cărți imprimate peste hotare în anul 2016

Țări Nr de
titluri
Tiraj
(mii ex.)
% față de numărul de titluri % față de tiraj
China 28 67,0 260,9 1,1% 2,9% 0,9%
Lituania 5 15,0 34,9 0,2% 0,7% 0,1%
Malaysia 1 2,0 14,9 0,0% 0,1% 0,1%
România 11 19,1 389,1 0,4% 0,8% 1,3%
Rusia 30 108,0 315,6 1,2% 4,7% 1,1%
Slovacia 1 3,0 180,7 0,0% 0,1% 0,6%
Spania 2 6,0 33,5 0,1% 0,3% 0,1%
Ungaria 5 11,9 259,2 0,2% 0,5% 0,9%
Total 83 232,0 1488,8 3,3% 10,1% 5,0%

Tabelul Nr 12
Distribuția cărţilor și broșurilor pe grupe de tiraj
în anul 2016
 

Tiraj Numărul de titluri Tiraj total
(mii ex.)
Numărul de titluri, în % Tiraj, în %
Până la 500 ex. 1729 309,1 67,8 13,4
Până la 1000 ex. 231 217,1 9,1 9,4
Până la 5 mii ex. 298 796,7 11,7 34,6
Până la 10 mii ex. 30 232,9 1,2 10,1
Până la 50 mii ex. 25 621,9 1,0 27,0
Până la 100 mii ex. 2 125,5 0,1 5,4
Fără indicarea tirajului 235
2550 2303,2 100,0% 100,0%

Dacă în a. 2015 tendința de micșorare a tirajului la producția editorială naţională s-a manifestat ca cea la nivel mondial, în 2016 tirajul a crescut în mediu cu 10%, ceea ce rezultă: piața cărții și preferințele utilizatorilor au contribuit la această creştere, fiind mărită cererea pentru o anumită publicație.
Tabelul Nr 13
Editarea serialelor în anul 2016
 

Resurse în continuare Total titluri Total numere Tirajul mediu,
mii ex.
Tirajul anual,
mii ex.
Total titluri 208 1 014 314,6 2 133,5
din ele:
 Reviste 174 839 262,0 1 782,4
Buletine 34 175 52,6 351,1
Ziare 130 3 620 972,6 25 285,7

 
Tabelul Nr 14
Alte tipuri de publicații apărute în anul 2016
(în comparație cu anul 2015)
 

Gen documente Titluri
2016 2015 Rata creșterii, %
Autoreferate 226 225 1%
Resurse electronice 135 62 21%
Hărți 3 3 0,%
Publicații artă 100 56 56,0%

 
Analiza datelor statistice a producţiei editoriale pe anul 2016, ne demonstrează un echilibru, o balanță a repertoriului cărții naționale. Se menține constantă editarea publicațiilor de importanță științifică, socială şi culturală.
 
Referințe:

 1. Apariții editoriale: Raport statistic anual: Nr 1 – publicații / Camera Națională a Cărții. Chișinău, 2017.
 2. Instituție încrezătoare în evoluție: raport de activitate a Camerei Naționale a Cărții 2016. Chișinău, 2017.
 3. Chitoroagă, Valentina; Diaconu, Margareta. Producția editorială a anului 2015: indicatori statistici și de conținut. Chișinău, 2016.
 4. Chitoroagă, Valentina. Anul editorial2014 în Republica Moldova: statistică oficială. Chișinău, 2016.

Cartea la moldoveni în 2015, 2014, 2013, 2012.

Salvează

Comentarii(2)

  • Johny

  • 7 ani în urmă

  Foarte util articol. Am mari dubii referitor la importuri. Clar nu este indicată Ucraina.

  1. @Johny: Nu sunt vameș. Sunt datele care au ajuns la CNC.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt